Domů

MATERIÁLY A INFORMACE

Zde najdete další potřebné informace pro zájemce a rodiče.

INFORMACE

Seznam nově přijatých uchazečů ke v zdělávání v MŠ ABA pro rok 2024/2025

Základní škola a Mateřská škola ABA, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení §165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2023/2024 přijaty děti s těmito registračními čísly:

PŘIJATÍ UCHAZEČI – dle registračního čísla:

  1. Z1/2024
  2. Z2/2024
  3. Z3/2024

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy ABA, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

ŠKOLNÉ

 • Měsíční školné činní 12 000,-
 • V této částce je zahrnuta tvorba individuálního plánu, dále jsou zahrnuty veškeré konzultace a terapie, které MŠ nabízí spolu se všemi dalšími aktivitami jako je například školní výlet apod.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování nám zajišťuje školní jídelna Cerhenice.
 • Strava se hradí zvlášť přímo školní jídelně.
 • Jídelna nabízí i bezlepkovou či bezlaktózovou stravu.
 • Více informací naleznete zde:  https://www.sjcerhenice.cz/

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

CO VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE DO ŠKOLKY

PŘÍHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

PŘIHLÁŠKA

EVIDENČNÍ LIST

INFORMOVANÝ SOUHLAS

ZÁPIS DO ŠKOLKY 2022-2023

HARMONOGRAM DNE MŠ

TÁBORY LÉTO 2021

TÁBORY LÉTO 2022

TÁBORY PODZIM 2022

TÁBORY JARO 2023

key

Zřizovatel:

Vulnus Curare, z.s., se sídlem Edvarda Beneše 495, 281 02, Cerhenice.

Pověřená ředitelka:

Mgr. Kristýna Hrdá

Zástupkyně ředitelky:

Tereza Kautská

business-card

Telefon:

pověřená ředitelka:

730 140 817

zřizovatel:

605 283 808

E-mail:

info@abaskolka.cz